TÜZÜK

 

GÜZELBAHÇE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİNİN  ANA TÜZÜĞÜ

 

 

MADDE 1 :

DERNEĞİN (KULÜBÜN) ADI :

Güzelbahçe Briç İhtisas Spor Kulübü Derneği, GÜZELBAHÇE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ adı altında faaliyet gösterir . Devam eden maddelerde sadece “ KULÜP”  olarak adlandırılmıştır. Kısa adı “GÜZBİSK” tir.

Şubesi olmayıp; gelecekte “Tüzük”te değişiklik yapılmadan açılamaz.

MADDE 2 :

 1.    KULÜBÜN MERKEZİ                           :  Güzelbahçe-İZMİR
 2.   KULÜBÜN AMBLEMİ ve RENKLERİ  :   Amblemi ekte olup, Renkleri Mavi, Yeşil ve Turuncu renklerden oluşur.

MADDE 3 :

KULÜBÜN AMACI :

Güzelbahçe’de “İnsan Yaşamına Kalite Katan Briç Sporu”nu geliştirmek ve yaymak için; Eğitim Faaliyetlerinde bulunmak ve turnuvalar düzenleyerek toplumda briç sporununa ilgiyi artırmaktır.

Kulüp amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

 1.    Briç sporunu yaymak için faaliyette bulunur.
 2.   Yerel, ulusal veya uluslar arası briç müsabakaları düzenler ve katılır.   ( 5253 sayılı yasaya göre)
 3. Briç seviyesini yükseltmek ve briç kurallarını öğretmek için kurslar ve seminerler düzenler.
 4.    Briç yayınları ile ilgili kitaplık kurar.
 5.     Her türlü briç yayınlarına abone olur ve üyelerin istifadesine sunar.
 6.     Briç ile ilgili neşriyatlar yapar.
 7.    Briç oynayanları ve kulüp üyelerini nezih bir ortamda bir araya getirebilmek için gerekli gayri menkulleri kiralar, satın alır, devreder veya satar.
 8.     Üyeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesi için geziler, yemekler ve toplantılar düzenler.
 9.   Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer briç kulüpleri ile iyi ilişkiler kurar ve müşterek faaliyetlerde bulunur.
 10.    Kulüp genel kurulu uygun gördüğü takdirde kurulmuş veya kurulacak olan briç federasyonlarına üye olabilir, çalışmalarına katılabilir.
 11.    Amaç ve faaliyetleri ile ilgili her türlü taşınır veya taşınmaz malları satın alır ve satar.
 12.     Yasa hükümlerine uygun olarak  yurt içi ve yurt dışından bağış alır.
 13.    Kulüp 5253 sayılı yasaya göre lokal açar.
 14.    Kulüp amacına uygun diğer çalışmaları yapar.
 15.   Yardımlaşma sandığı kurabilir.
 16.    Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açar, platform oluşturur.

MADDE 4 :

KULÜBÜN GELİRLERİ :

 1. Giriş aidatları,        b. Yıllık üye aidatları,
 2.     Üyelerce yapılacak bağış ve yardımlar,
 3.   Müsabakalara katılma ücretleri,
 4.   Türkiye Briç Federasyonunca düzenlenen yarışmaların gelirinden paylar,
 5.   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6.   Tertiplenecek gezi, yemek, eğlence gibi sosyal faaliyetler gelirleri,
 7.   Kulüp tarafından (kulüpçe) tertiplenen piyango gelirlerinden ibarettir.

(Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, içişleri bakanlığının izni ile olur.)

   MADDE 5 :

KULÜP KURUCULARI :

Ali ERDEM, Bumin BAKIŞ, Ercan ŞENGÜNAY, Hamit ÖZBERK, Mehmet YELEĞEN, Osman KONAK,         Ragıp Ünal SAYGIN                               

MADDE 6 :

ÜYE AİDATI : 

Kulüp üye aidatı, giriş ve yıllık aidatı emsallerine uygun  olarak genel kurulca belirlenir.

 

MADDE 7 :

ÜYE OLMA HAKKI :

Kulübün ASİL ve ONURSAL  olmak üzere iki tür üyeliği vardır.

 1. ASİL ÜYELİK :

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş, kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile,zümre ve sınıf farkı gözetilemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeblerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin derneğin yönetimine ve faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıksrılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyeler üyelik süresine ait ödentileri ödemek zorundadır.

Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması  gerekir.

Başvuru yazılı olup; kulüp tarafından (kulüpçe) hazırlanmış “ Üyelik Giriş Bildirgesini” doldurarak imzalamak ve bir kulüp üyesinin referansını almak suretiyle olur. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç  30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucun başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Asil üye olabilmek için, kulüp çalışmalarına katılabilecek asgari düzeyde briç oynayabilme şartı aranır.

 1. ONURSAL ÜYELİK :

Kulübün kuruluşunda veya gelişmesinde katkıda bulunanlara, kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olanlara, kulübe yardım amacıyla dernek aylık ödentisinin en az 500 (beş yüz) katı bir defada ayni veya nakdi yardımda bulunanlara, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla onursal üyeliği verilir.

 Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değillerdir. Onursal üyelerin oy  hakkı yoktur.

Yabancı gerçek kişilerin onursal  üyeliğinde Türkiye’de yerleşme hakkı koşulu  aranmaz.

MADDE 8 :

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :

Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, kulüpten yetki almaksızın kulübü vesika altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, kulüp tüzüğüne uymayanlar, yönetim kurulu kararıyla  kulüpten çıkarılırlar.

Yüklendiği aidatı vaad ettiği dönemler içinde ve haklı nedenler olmaksızın ödemeyen üyeye önce yazılı bir hatırlatma  yapılır.  Yazıya rağmen verilen mehil içinde birikmiş aidatını vermeyen üyenin üyeliğine yönetim kurulu kararı ile  son verilir. Üye kayıt defterinden kaydı  silinir.

Kulüpten çıkarılanlar kulüp malları üzerinde hak iddia  edemezler.

MADDE 9 :

ÜYELİK HAKLARI :

Hiç kimse kulübe üye olmaya ve kulüpte üye kalmaya  zorlanamaz. Her üye istifa hakkına  sahiptir.

Kulüp üyeleri eşit haklara  sahiptir. Kulüp tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler  konulamaz.  

Ancak;

 1.   Yedinci  maddede belirtilen şartlara sahip olan kamu hizmeti görevlileri kulübe 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre üye olabilirler.
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan “ Kamu Yararına Çalışan Derneklerin,” yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

 

MADDE 10 :

KULÜBÜN  ORGANLARI :

Kulüpte ;Genel Kurul,   Yönetim Kurulu,  Denetleme Kurulu,  Disiplin Kurulu oluşturulması  zorunludur.

Kulüp başka organlar da kurabilir; ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 11 :

GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Genel Kurul;

 1.    Kulübün en yetkili karar organı olup kulübe kayıtlı asil ve onur üyelerinden oluşur.
 2.    Kulüp tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.  Böyle bir durumda Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

   Olağan  genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

 1. Genel kurul toplantıları, iki  yılda bir ŞUBAT ayında yapılır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

 

 MADDE 12 :

ÇAĞRI USÜLÜ :

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az mahalli bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle   toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde  yapılacağı da  belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle yukarda belirtildiği  şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay  içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına duyurulur.

Genel  kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 13 :

 TOPLANTI YERİ :

Genel kurul toplantıları kulüp merkezinde veya  bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde yönetim kurulunun belirlediği herhangi bir yerde yapılır.

MADDE 14 :

TOPLANTI YETER SAYISI :

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde  hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,  yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı  yerine girerler.  Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve  kulüp üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Genel kurul kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile  toplanır.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

 

MADDE 15 :

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Kulüp genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Tüzüğün 14’ncü maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla  tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği, yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.  Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak  düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar, başkan vekili ve katip seçilir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile  birlikte imzalarlar.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda , oy kullanan üyelerin  divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki  isimlerinin karşılarını imzalamak zorundadırlar. Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Eski yönetim kurulu, yeni seçilen yönetim kuruluna bu belgeleri yedi gün içerisinde teslim etmekle sorumludur.

MADDE 16 :

TOPLANTIDA  GÖRÜŞÜLECEK  KONULAR :

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 17 :

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara  bağlanır.

 1.   Kulüp organlarının seçilmesi.
 2. Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi.
 3.       Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
 4.    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5.   Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6.   Kulübün federasyon kurması ve kurulmuş federasyona katılması veya ayrılması
 7.   Kulübün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kulüp veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 8.     Kulübün feshedilmesi.

          ı. Mevzuatta ve kulüp  tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmesi.

 

MADDE 18 :

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ  :

Yönetim kurulu 5 (beş) asil, 5 (beş) yedek üyeden olmak üzere oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir.  Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması  zorunludur.

 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine  getirir.

 1. Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve temsilcilik kurucularına yetki vermek.
 3. Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula vermek.
 4. Kulüp tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 19 :  

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI:

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin “Sulh Hukuk Hakimi” duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla  görevlendirir.

MADDE 20 :

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Denetleme kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur, genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevinin kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında  genel kurula sunar.

MADDE 21 :

DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Disiplin kurulu 3 (üç) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur ve genel kurulca  seçilir.  Bu kurul kendi içinde bir başkan seçerek yönetim kurulunun kendisine havale ettiği disiplin işlerini aşağıda belirtilen esaslar dahilinde  yürütür.

 

 1. DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN DURUMLAR:

               (1) Kulüp tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile yönetmeliklere yetkililerin uyarmalarına rağmen uymamak,

    (2) Kulüp içinde geleneğe ve toplu yaşantıya aykırı, üyeleri tedirgin edici davranışlarda bulunmak,

     (3) Kulüp düzenli yaşantısını bozan ve üyeler arasındaki arkadaşlığı sarsacak sonuçlar doğuran davranışlarda bulunmak,

       (4)  Üyeleri kulüpten uzaklaştırıcı tedbir ve düzene başvurmak,

             (5) Kulüp üye ve personeline kırıcı, hor görücü, onur kırıcı sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak,

             (6) Kulüp üye ve personeline saldırıda bulunmak,

          (7) Kulüp organlarındaki görevini kötüye kullanarak kendine ve yakınlarına yarar sağlamak,

(8) Kulüp onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak veya kulübün tüzel kişiliğine açıkça hakarette bulunmak.

 1. DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK CEZALAR :

  Bu maddenin a. fıkrasındaki bentlerindeki davranışlarda bulunanlara “ Kulüpten Çıkarma” cezası verilir. Kulüpten çıkarma cezasına karşı genel kurula itiraz  edilebilir.

 1. CEZA İSTEĞİ :

Üyenin disiplinsiz davranışlarından ötürü ceza görmesi isteği ile disiplin kuruluna verilmesi; üyelerden birinin müracaatı üzerine yönetim kurulunca veya yönetim kurulunun üyenin davranışına tanık olması ile kendi başına vereceği karar ile  olur.Üyeler arasında geçen herhangi bir uygunsuz olayın disiplin kuruluna verilmesinden önce yönetim kurulu en çok 15 (onbeş) gün içinde uzlaştırma yoluna gitmekte  özgürdür.

 1. KOVUŞTURMA :

Disiplin kurulunca yapılacak kovuşturmalarda yönetim kurulunun ceza isteği ve suç yüklenen üyenin yazılı savunması  incelenir. Soruşturulan üye ve gerekirse tanıklar ayrıca  dinlenebilir.  Ceza isteği ile disiplin kuruluna verilen üye en çok 10 (on) gün içinde yazılı savunmasını vermek  zorunluluğundadır. Disiplin kuruluna davet edilen üye toplantıya gelmezse karar kurulca  verilir. Zorunlu özrü bulunan, soruşturulan üye durumunu disiplin kurulu başkanlığına yazı ile bildirdiğinde, kendisine bir defalık ve 15 (onbeş) günü geçmeyen ek süre verilir.

 1. GENEL KURULA BAŞVURMA:

Disiplin kurulunca kulüpten çıkarılması önerilen ve yönetim kurulunca çıkarılmasına karar verilen üye, bu cezaya karşı yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle genel kurula itirazda bulunabilir. Genel kurulun olağan veya olağanüstü yapılacak ilk toplantısında bu itirazın gündeme alınması  zorunludur.

Genel kurul divanı kulüpten çıkarılan üyenin yazılı itirazı ile yetinebilir veya toplantıda kendisine sözlü savunma hakkı  verebilir. Kulüpten çıkarılan üye genel kurulda sözlü bilgi verme dışında hiçbir surette kulübe giremez yönetim kurulu kararı kesindir.

MADDE 22 :

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

Genel kurulca yapılan olağan ve olağan üstü kurul toplantılarını  izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile kulübün diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren  23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Dernekler Yönetmeliğinin EK-3’ünde yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimini  merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 23 :

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel  kurulundur.

Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda  görüşülebilir.

Tüzük değişikliğine karar verilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan kulüp üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile  alınır.

MADDE 24 :

GELİR VE GİDERLERDE USUL :

Kulüp gelirleri alındı belgesi ile, giderler ise harcama belgesi ile yapılır. Gelirin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Her türlü gelir ve harcama belgeleri Dernekler yönetmeliğinini EK-13, EK-14  ve EK-15’ çizelgeler ile usulüne uygun olarak yapılır.. Bu defterler ve belgelerin 5 (beş) yıl süre ile saklanması mecburidir.

Bu belgeler EK-13, EK-14 ve EK-15’degösterilen biçim ve ebatta  usulüne uygun olarak kulüp tarafından (kulüpçe) bastırılıp  kullanılır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, kulüp yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler için “ Yetki Belgesi” alınır.

Kulübün bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

 

 

MADDE 25  :

 1. TOPLANAN GELİRLERİN SAKLANMASI :

Kulüp adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları 30 (otuz) gün içerisinde kulübün bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtası ile gönderir ancak tahsilatı 2005 yılı için 1000 TL. sını (Şimdi ise; o yılın ocak ayında “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi” uyarınca, gösterge tablosunda yer alan rakamların aylık tutara çevrilmesinde esas alınan ve genel bütçe kanunları ile tespit edilen maaş katsayısının 1.000 (bin) rakamı ile çarpımı sonucu elde edilecek tutarı) geçenler 30 (otuz) günlük süreyi beklemeksizin en geç iki iş günü içinde kulübe göndermek ve kulübün bankadaki hesabına yatırmak zorundadır. Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı , ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 1. BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Kulüp yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait kulüp beyannamelerini  mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

İÇ DENETİM :

Kulüpte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya disiplin kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırılabilir. Ancak yapılacak bu denetimler denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan  kaldırmaz.

Denetim kurulu; kulübün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için, sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği, defter, hesap ve kayıtların usulüne göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

 1. KAYIT USULÜ :

İlgili yönetmeliğe göre tutulacak defterler ve kayıtların Türkçe olması  zorunludur. Deftere geçirilen bir kayıt, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz hale getirilemez. Yanlış rakam veya yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölüm hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten  koparılmaz. Kulübe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 1. KAYIT ZAMANI :

İşlemler deftere günlük olarak  kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar 10 (on) günden fazla  geciktirilemez.

 

 1. HESAP DÖNEMİ:

Kulüplerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona  erer.

 1. BORÇLANMA :

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da  yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 26  :

KULÜP DEFTER VE KAYITLARI :

Kulüp aşağıda yazılı defterleri tutarlar.

 1. Üye Kayıt Defteri: Kulübe girenlerin kimlikleri, kulübe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

       c..   Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.

 1. İşletme Hesabı Defteri: kulüp namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 2. Demirbaş Defteri : Kulübe (derneğe) ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 3. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Mülki amirlikten alınan alındı belgeleri ciltleri ve numaraları bu deftere işlenir. Alındı belgeleri, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslim yapılır.

Bu maddede sayılan defterlerin noterden veya dernekler biriminden tasdikli olması  zorunludur.

 

KULÜBÜN TABİ OLDUĞU KAMU YARARINA HİZMET VEREN DERNEK VE SPOR KULÜPLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

MADDE 27  :

GENÇLİK VE SPOR KULÜPLERİ :

Kamu kurum ve kuruluşlarında, yüksek öğretim kurumlarında ve özel kuruluşlarda, kendi mensupları tarafından, spor faaliyetlerini yönlendirmek ve boş zamanları değerlendirmek için, bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde dernekler kurabilir.

Bu dernekler ile aynı amaçla kurulan ve gençlik faaliyetlerine katılacak dernekler Gençlik ve Spor Bakanlığının, spor faaliyetlerine katılacak dernekle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kütüklerine kayıt ve tescil  edilir. Gençlik ve spor kulüplerinin kayıt ve tesciline ilişkin şekil ve şartlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerle  belirlenir.

Tescil edilen bu derneklerden spor faaliyeti amacına yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme amacına yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını  alır.

Kulüplerde faaliyete katılacak veya tesislerden yararlanacak kişilerin derneğe üye olmaları zorunlu değildir 18 (on sekiz) yaşından küçük olanların ve orta dereceli okul öğrencilerinin kulüplerde faaliyete katılmaları için veli veya vasilerinde yazılı izin almaları  şarttır.

Kayıt ve tescil olunmak sureti ile kulüp adını alan derneklerin organları, organların görev ve yetkileri uymak zorunda oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, denetlenmeleri, bu derneklere yapılacak her türlü yardımın şekli ve şartları “Bakanlar Kurulu Kararı” ile yürürlüğü konulacak yönetmeliklerle belirlenir.

Gençlik faaliyetlerine ilişkin idari ve teknik yöneticiler, mensupları ile bu faaliyetlerine ilişkin olanlar ise, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmeliklerde belirlenir.

MADDE 28  :

KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMİ VE GENEL SEKRETERİ : 

(Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 22. Maddesi):

Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel  sekreteridir.

Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevleri yönetim kurulu tarafından ücretle  görevlendirilirler. Bu görevler fahri olarak da  yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olmaları şart  değildir. Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görevle için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

MADDE 29  :

KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ :

 (Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 23. Maddesi):

Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıdaki unvanları belirten yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

 1.  Genel sekreter,        b. Kulüp saymanı,           c.  Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli,
 2.    Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,         e. Spor direktörü,       
 3. Gençlik direktörü,       g. Genel kaptanlar,      h. Teknik yönetici ve öğreticiler,     
 4.   Kaptanlar,            j.  Kol başkanları,

Ancak, profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; genel sekreteri, kulüp saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü, tesis ve malzeme yöneticileri ile görevlilerinin ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.

MADDE 30 :

KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ :

(Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 24. Maddesi):

Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri  şunlardır.

GENEL SEKRETER:

Gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışmaları yürütür.

KULÜP SAYMANI:

Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

KULÜP DOKTORU, YARDIMCISI, SAĞLIK PERSONELİ:

Kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

TESİS VE MALZEME YÖNETİCİLERİ VE GÖREVLİLERİ:

Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

SPOR DİREKTÖRÜ:

Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

GENÇLİK DİREKTÖRÜ:

Gençlik kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

 

GENEL KAPTANLAR:

Kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından  görevlendirilir. Genel kaptanlar genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride yarışmalarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görev olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludur.

KAPTANLAR:

Kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin

geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetler yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

KOL BAŞKANLARI  :

Başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar.

TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER: 

Kulübün yapmaya amaçladığı, faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, gençlik kulüplerinde genel sekretere, spor kulüplerinde ilgili genel kaptana veya yönetim kurulun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.  

MADDE 31  :

KULÜP DANIŞMANLARI :

(Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 25. Maddesi):

Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık, basın vb. alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.

 

Danışman olarak görev alacakları, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

MADDE 32  :

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernekler ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip  olamazlar. Dernek genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya  satabilir.

Derneklerce satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneklere intikal eden taşınmaz malları dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine  bildirilmesi zorunludur.

MADDE 33 :

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH :

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine ya da bir başka spor kulübü ile birleşmesine karar  verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya  çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu  görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi  zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

 1. Tasfiye işlemi aşağıda gösterilen esaslara göre yapılır.

Genel kurul kararı ile feshedilen veya faaliyeti kendiliğinden sona eren derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, aşağıdaki  gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Güzelbahçe Briç İhtisas Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar aşağıda b. fıkrasında belirtilen esaslara göre devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 1. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakılmasına rağmen, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu il’deki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE  34:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan “5253 Sayılı Dernekler Kanunun” ve “4721 sayılı Türk Medeni Kanunun” ilgili maddeleri uygulanır.

 

 

 

BAŞKAN                               II.BAŞKAN                               ÜYE                                                       ÜYE

Osman KONAK                 Bumin İlyas BAKIŞ               Ragıp Ünal SAYGIN                       Ali ERDEM

 

 

 

ÜYE                                       ÜYE                                          ÜYE                            

Ercan ŞENGÜNAY          Hamit ÖZBERK                   Mehmet YELEĞEN