Güzelbahçe Briç Spor Kulübü Ana Tüzüğü

Madde – 1: KULÜBÜN ADI

Kulübün Adı; GÜZELBAHÇE BRİÇ SPOR KULÜBÜ’dür

Kulüp faaliyetlerini belirlenen adı altında sürdürür. Tüzükde devam edecek maddelerde, Güzelbahçe Briç Spor Kulübü kısaca “KULÜP” olarak adlandırılacaktır.

Kulübün kısa adı GÜZBİSK”tir.

Şubesi olmayıp; “Genel Kurul”da karar ve onay alınmadan açılamaz.

Madde – 2: KULÜBÜN MERKEZİ, RENKLERİ ve AMBLEMİ

a) Kulübün Merkezi         : Güzelbahçe-İZMİR

b) Kulübün Renkleri        : Mavi, Yeşil ve Turuncu renklerden oluşur.

c) Kulübün Amblemi        :

Madde – 3: KULÜP KURUCULARI

Osman KONAK

Ali ERDEM

Bumin İlyas BAKIŞ

Ercan ŞENGÜNAY

Hamit ÖZBERK

Mehmet YELEĞEN

Ragıp Ünal SAYGIN

Madde – 4: KULÜBÜN AMACI

Güzelbahçe’de “İnsan Yaşamına Kalite Katan Briç Sporu”nu, geliştirmek ve yaymak için; Eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve turnuvalar düzenleyerek toplumda briç sporununa ilgiyi artırmaktır.

Kulüp amacını gerçekleştirmek için, aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Briç sporunu yaymak için faaliyette bulunur. Briç sporuna yeni başlayanlara, briç bilgisini ilerletmek isteyenlere, briç seviyesini yükseltmek ve briç kurallarını öğrenmek isteyenlere, kurslar ve seminerler düzenler. Okullarda briç öğrenimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapar.

b) Yerel, ulusal veya uluslar arası briç müsabakaları düzenler ve katılır.

c) Briç sporu faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

ç) Briç ile ilgili yayınlar yapar ve yayınlara abone olur, üyelerin faydalanmasını sağlar.

d) Briç ile ilgili kitaplık kurar ve üyelerin faydalanmasını sağlar.

e) Briç oynayanları ve kulüp üyelerini nezih bir ortamda bir araya getirebilmek için briç sporuna uygun saha, yarışma alanı veya tesisleri yapar, yaptırır, işletir, kiralar veya kendisine tahsis edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütür.

f) Üyeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının pekişmesi, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, sosyal etkinlikler, geziler, yarışmalar, toplantılar ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki diğer briç kulüpleri ile iyi ilişkiler kurar ve müşterek faaliyetlerde bulunmak amacı ile çalışmalar yapar.

ğ) Kulüp genel kurulu uygun gördüğü takdirde kurulmuş veya kurulacak olan briç federasyon’larına üye olabilir ve çalışmalarına katılabilir.

h) Amaç ve faaliyetleri ile ilgili her türlü taşınır veya taşınmaz malları satın alır ve satar.

ı) Yasa hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışından bağış alır.

i) Kulüp mevcut yasa hükümlerine göre lokal açabilir.

j) Kulüp amacına uygun diğer çalışmaları yapar.

k) Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

l) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açar, platform oluşturur.

m) Kulüp bağlı olduğu federasyon tarafından düzenlenecek, briç ile ilgili etkinlik, kamp, yarışma ve turnuvalara kişi veya kişileri gönderebilir.

Madde – 5: KULÜBÜN GELİR ve GİDERLERİ

KULÜBÜN GELİRLERİ

Kulüp, tüzükte belirtilen amaçlarını ve 7405 sayılı kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki gelir kaynaklarından yararlanır:

a) Üye aidatları

b) Sponsorluk gelirleri

c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler

ç) Sporcu yetiştirme tazminatları

d) Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler

e) Faaliyetlere katılım bedelleri

f) Müsabaka hâsılatları

g) Yayın gelirleri

ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler

h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler

ı) Reklam gelirleri

i) Kira gelirleri

j) Spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarından elde edilen isim hakkı gelirleri

k) Bağış ve yardımlar

1) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler

m) Finansman gelirleri

n) Öz sermaye katkıları

o) Diğer benzeri gelirler

KULÜBÜN GİDERLERİ

Kulüp, tüzükte belirtilen amaçlarını ve 7405 sayılı kanunda yer alan görevlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki giderlerde bulunabilir:

a) Satış ve malzeme giderleri

b) Mağaza giderleri

c) Sporculara ve diğer personele yapılan ödemeler

ç) Sporcu transferi giderleri

d) Faaliyetlere katılım ve müsabaka giderleri

e) Kiralama ve finansal kiralama giderleri

f) İdari giderler

g) Varlıkların kullanım haklarından kaynaklanan amortisman giderleri

ğ) Spor dışı faaliyetlere ait giderler

h) Finansman giderleri ve kâr payı dağıtımları

ı) Gençlik geliştirme faaliyetlerine yapılan giderler ve altyapı giderleri

i) Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapılan giderler

j) Diğer benzeri giderler

Madde – 6: ÜYE AİDATI

Kulüp, giriş ve yıllık üye aidatı, emsallerine uygun olarak, Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul üye aidatını gerekli hallerde ve oluşabilecek ekonomik şartlar doğrultusunda, arttırma veya azaltma yetkisini Yönetim Kuruluna verebilir.

Madde – 7: ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Kulübün, Asil ve Onursal olmak üzere, iki tür üyeliği vardır.

A) ASİL ÜYELİK

1 – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş, kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi üye olma hakkına sahiptir.

2 – Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeblerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz. Her üyenin kulübün yönetimine ve faaliyetlerine katılma hakkı vardır. Kulüp üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üyeler kulüp mal varlığında hak iddia edemez.

3 – Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

4 – Başvuru yazılı olup; kulüp tarafından (kulüpçe) hazırlanmış “Üyelik Giriş Bildirgesini” doldurarak imzalamak ve bir kulüp üyesinin referansını almak suretiyle olur. Yönetim kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucun başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

5 – Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

6 – Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

7 – Üyeliğe kabul edilenlerin bilgileri otuz gün içerisinde spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

8 – Kulübün asil üyeleri, kulübün kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

B) ONURSAL ÜYELİK

1 – Kulübün kuruluşunda veya gelişmesinde katkıda bulunanlara, kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olanlara, kulübe yardım amacıyla yıllık üyelik aidatının en az 20 (YİRMİ) katı bir defada ayni veya nakdi yardımda bulunanlara, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla onursal üyeliği verilir.

2 – 1 (bir) yılda 2 (iki) den fazla onursal üyelik verilemez.

3 – Onursal üyeler dilediklerinde giriş ve üyelik aidatı verebilir.

4 – Yabancı gerçek kişilerin onursal üyeliğinde, Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olma koşulu aranmaz.

5 – Onursal üyelerin Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alma hakkı ile oy kullanma hakkı yoktur. Ancak onursal üyeler Genel Kurula katılabilir ve öneride bulunabilirler.

6 – Onursal Üyeler; Onursal Üyeliklerinin iptal edilmesi ve Asil Üye olarak devam etmek için, bir dilekçe vererek yönetim kuruluna başvurabilirler. Yönetim Kurulu bu dilekçeyi ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

Madde – 8: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, kulüp üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi, yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılmak, kulübe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten çıkan üyeler, kulüp malvarlığından hak iddia edemezler.

Üyelikten kendi isteği ve talebi ile çıkanların bilgileri, otuz gün içerisinde spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

Madde – 9: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Kulüp üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a) Kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,

b) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar,

c) Kulüpten yetki almaksızın kulübü vesika altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler,

ç) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, kulüp faaliyetlerine mazeretsiz olarak uzun süreli olarak katılmamak,

d) Yüklendiği aidatı vaad ettiği dönemler içinde ve haklı nedenler olmaksızın ödemeyen üye’ye önce yazılı bir hatırlatma yapılır.  Yazıya rağmen verilen süre içinde, birikmiş aidatını vermeyenler,

e) Toplumda hoş görülmeyen davranışlarda bulunanlar,

 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Üye kayıt defterine, üyelikten çıkarılma tarihleri işlenerek, üyelikleri iptal edilmiş olur ve kulüp malvarlığından hak iddia edemezler.

Üyelikten çıkarılanların bilgileri, otuz gün içerisinde spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

Madde – 10: ÜYELİK BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile;

1) Devletin güvenliğine karşı suçlar,

2) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

3) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

4) Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık,

5) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş,

6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,

7) Şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık  veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından,

Mahkûm olan, gerçek ve tüzel kişilerin, yukarıdaki haller çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvuruları REDDEDİLİR.

Madde – 11: ÜYELİK HAKLARI

Hiç kimse kulübe üye olmaya ve kulüpte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Kulüp üyeleri, eşit haklara sahiptir.

Kulüp tüzüğünde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.  

Her üyenin, Kulüp faaliyetlerine ve Kulüp organlarına katılma hakları vardır.

Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.

Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Madde – 12: KULÜBÜN ORGANLARI

Kulüpte; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur.

Kulüp başka organlar da kurabilir; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde – 13: GENEL KURUL’UN GÖREV ve YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Kulüp organlarının (Yönetim ve Denetim) seçilmesine.

b) Yönetim ve Denetim kurulları hariç başka (Disiplin, divan, bilim ve sağlık vb.) organların kurulmasına ve bu organlara seçim yapılmasına.

c) Kulüp tüzüğünün değiştirilmesine veya kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.

ç) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesi veya edilmemesinin oylanmasına.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek Kabul edilmesine.

e) Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine.

f) Yönetim Kurulunca kulüp çalışmaları ile ilgili olarak, hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmasına, gerekli hallerde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine.

g) Kulübün federasyon kurması ve kurulmuş federasyona katılması veya ayrılmasına.

ğ) Kulübün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kulüp veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına.

h) Kulübün şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

ı) Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanmasına

i) Kulübün feshedilmesine.

j) Mevzuatta ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmesi.

k) Genel Kurul; görev ve yetkilerinin bir kısmını Yöentim Kuruluna devredebilir. bu devir sadece ilgili dönem için geçerlidir.

Madde – 14: GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul;

A) Kulübün en yetkili karar organı olup kulübe kayıtlı asil ve onursal üyelerden oluşur.

B) Kulüp tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Böyle bir durumda Yönetim Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hukuk Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan Genel Kurul toplantılarının en geç iki (2) yılda bir yapılması zorunludur.

C) Genel kurul toplantıları, iki (2) yılda bir ŞUBAT ayında yapılır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Madde – 15: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az mahalli bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen şartlar doğrultusunda üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ileri bir tarihe ertelenemez.

Madde – 16: TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları kulüp merkezinde veya bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde yönetim kurulunun belirlediği herhangi bir yerde yapılır.

Madde – 17: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler.

Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve kulüp üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Genel kurul kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, kulüp yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde – 18: TOPLANTI USULÜ

Kulüp genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Tüzüğün 17’nci maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilir fakat oy kullanamazlar.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanabilir.

Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar, bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile birlikte yazman(lar) tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

Madde – 19: GENEL KURULDA OY KULLANMA ve KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde – 20: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin talebi doğrultusunda, görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde – 21: YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ ve ARANACAK NİTELİKLER

Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu BEŞ (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. Genel kurulda aksi karar alınmadıkça gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartı ile her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı eksilme olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a) Kulübü temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c) Kulübün çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

ç) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, kulübe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, kulüp lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

d) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, temsilcilere yetki vermek.

e)  Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

f) Her faaliyet yılı sonunda kulübün işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

g) Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

ğ) Kulübe üye alınması, üyelikten çıkarılması veya üyelik başvurularının Madde – 10’da belirtilen çerçeveler içinde reddedilmesi hususlarında karar vermek.

h) Madde – 4’de belirtilen kulübün amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

ı) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

i) Kulüp tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler

Kulüp yönetim kurulunda görev alacak üyelerin öncelikle;

          Briç oyuncusu olması,

Briç oyunu hakkında yeterli düzeyde bilgili olması,

          Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmalar yapabilmesi,

          Kulübün gelişmesine katkıda bulunabilmesi,

Kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olacak niteliklerde olması gerekmektedir.

Madde – 22: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar (eksilmeler) sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,

Genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin “Sulh Hukuk Hakimi” duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde-23 : DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ ve ARANACAK NİTELİKLER

Denetleme Kurulunun Teşkili

Denetleme kurulu, ÜÇ (3) asil ve ÜÇ (3) yedek üyeden oluşur, genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, başkan ve üyeleri belirler.

Denetim kurulu’nun asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma (eksilme) olduğu taktirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Denetleme kurulu; Kulübün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için, sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

Kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetleme kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetleme Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler

Kulüp denetleme kurulunda görev alacak üyelerin öncelikle;

          Denetleme yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olması,

          Briç oyuncusu olması,

Briç oyunu hakkında yeterli düzeyde bilgili olması,

          Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmalar yapabilmesi,

          Kulübün gelişmesine katkıda bulunabilmesi,

Kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olacak niteliklerde olması gerekmektedir.

Madde – 24: DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ ve ARANACAK NİTELİKLER

Tüzüğün 13. Madde’si “b” fıkrasında belirtilen genel kurul görev ve yetkileri çerçevesinde kurulmasına karar verilmesi halinde Disiplin Kurulunun teşkili görevleri ve aranacak nitelikler;

Disiplin Kurulunun Teşkili

          Disiplin kurulu ÜÇ (3) asil ve İKİ (2) yedek üyeden oluşur ve genel kurul tarafından seçilir.

Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, başkan ve üyeleri belirler.

Disiplin Kurulunun Görevi

Bu kurul, yönetim kurulunun kendisine havale ettiği disiplin işlerini aşağıda belirtilen esaslar dahilinde yürütür.

A) Disiplin Kurulunun Dikkate Alacağı Kurallar

1) Kulüp tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile yönetmeliklere yetkililerin uyarmalarına rağmen uymamak.

2) Kulüp içinde geleneğe ve toplu yaşantıya aykırı, üyeleri tedirgin edici davranışlarda bulunmak.

3) Kulübün düzenli yaşantısını bozan ve üyeler arasındaki arkadaşlığı sarsacak sonuçlar doğuran davranışlarda bulunmak.

4) Üyeleri kulüpten uzaklaştırıcı tedbir ve düzene başvurmak.

5) Kulüp üye ve personeline kırıcı, hor görücü, onur kırıcı sözler söylemek ve davranışlarda bulunmak.

6) Kulüp üye ve personeline saldırıda bulunmak.

7) Kulüp organlarındaki görevini kötüye kullanarak kendine ve yakınlarına yarar sağlamak.

8) Kulüp onurunu kırıcı davranışlarda bulunmak veya kulübün tüzel kişiliğine açıkça hakarette bulunmak.

B) Disipline Aykırı Davranışlara Uygulanacak Cezalar

Yönetim kurulu tarafından kendisine havale edilen disiplin işlerine, bu maddenin “A” fıkrası bentlerindeki davranışlara uygun haraket etmediklerini kanıtlar ile sunarak üyenin;

İhtar, Uyarı ve Kulüp Üyeliğinden Çıkarma cezası ile cezalandırılması yönünde yönetim kuruluna gerekçeli kararını sunmak.

Kulüpten çıkarma cezasına karşı genel kurula itiraz edilebilir.

C) Ceza İsteği

Üyenin disiplinsiz davranışlarından ötürü ceza görmesi isteği ile disiplin kuruluna verilmesi;

Üyelerden birinin müracaatı üzerine yönetim kurulunca veya yönetim kurulunun üyenin davranışına tanık olması ile kendi başına vereceği karar ile olur.

Üyeler arasında geçen herhangi bir uygunsuz olayın disiplin kuruluna verilmesinden önce yönetim kurulu onbeş (15) günü geçmemek kaydı ile, uzlaştırma yoluna gidebilir.

D) Kovuşturma

Yönetim kurulunun ceza isteği ile disiplin kurulunca yapılacak kovuşturmalarda, suç yüklenen üyenin yazılı savunması istenerek incelenir.

Soruşturulan üye ve gerekirse tanıklar ayrıca dinlenebilir. Ceza isteği ile disiplin kuruluna verilen üye, ON (10) gün içinde yazılı savunmasını vermek zorundadır.

Disiplin kuruluna davet edilen üye toplantıya gelmezse karar kurulca verilir.

Zorunlu özrü bulunan, soruşturulan üye durumunu disiplin kurulu başkanlığına yazı ile bildirdiğinde, kendisine bir defalık ve onbeş (15) günü geçmeyen ek süre verilir.

E) Genel Kurula Başvurma

Disiplin kurulunca yapılan incelemeler sonunda yönetim kuruluna kulüpten çıkarılması önerilen ve yönetim kurulunca çıkarılmasına karar verilen üye, bu cezaya karşı yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmak suretiyle genel kurula itirazda bulunabilir.

Genel kurulun olağan veya olağanüstü yapılacak ilk toplantısında bu itirazın gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul divanı kulüpten çıkarılan üyenin yazılı itirazı ile yetinebilir veya toplantıda kendisine sözlü savunma hakkı verebilir.

Kulüpten çıkarılan üye genel kurulda sözlü bilgi verme dışında hiçbir surette kulübe giremez yönetim kurulu kararı, ilk yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurula kadar olan sürede kesindir.

Disiplin Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler

          Kulüp disiplin kurulunda görev alacak üyelerin öncelikle;

          Briç oyuncusu olması,

Briç oyunu hakkında yeterli düzeyde bilgili olması,

Disiplin görevini tarafsız yapabilecek nitelikte,

Briç yasalarını bilmesi,

          Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmalar yapabilmesi,

          Kulübün gelişmesine katkıda bulunabilmesi,

Kulüp yaşamında kişiliği ve davranışları ile örnek olacak niteliklerde olması gerekmektedir.

Madde – 25: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Yönetim kurulu başkanı tarafından, genel kurulca yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ve tüzüklerinde yapılan değişiklikleri, genel kurul toplantı tarihinden itibaren, genel kurul toplantıları dışında kulüp organlarında veya yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri de değişikliği izleyen tarihten itibaren, otuz (30) gün içerisinde yönetmelikteki ilgili formu doldurarak bağlı bulundukları il müdürlüklerine ve mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

Madde – 26: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur.

Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.

Tüzük değişikliğine karar verilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip bulunan kulüp üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılan üye sayısı kulüp yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık şekilde yapılır.

Madde – 27: İÇ DENETİM ve ŞEKİLLERİ

Kulüpte iç denetim esastır.

Yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle ilişkin olarak genel kurul tarafından belirlenmiş organların, görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, biraraya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen calışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi ve ayrıca kulüp gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerine kurallar konulması, sosyal yardımlar ve benzerleri gibi konularda objektif ölçüler ve değerler getirilmesi, bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konuların çözümü için yapılır.

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırılabilir.

Ancak genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu; kulübün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için, sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediği, defter, hesap ve kayıtların usulüne göre tutulup tutulmadığına dair, yılda bir defa kulübün denetlemesini gerçekleştirmek zorundadır.

Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

Madde – 28: BORÇLANMA USULLERİ

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için, ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarakta yapılabilir.

Ancak bu borçlanma, kulübün gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve kulübü ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde – 29: BÜTÇENİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI ve YÜRÜRLÜĞE KONULMASI USULÜ

Bütçe; Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkinhususları gösteren, yürütme organının programı niteliğini taşıyan ve genel kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren belgedir.

Bütçe, iki (2) yıl boyunca kulüp amacına ve faaliyetlerine uygun yapılan harcamalar, bir sonraki dönem için tahmini kulüp gelir gider kalemleri ile birlikte ekonomik göstergelerde göz önünde bulundurularak hazırlanır.

          Bütçe, kulübün amaç ve faaliyetleri çerçevesinde, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde, sınıflandırma sistemine göre hazırlanır.

Takip eden iki (2) yıl boyunca bu tüzükte maddeler halinde belirtilen; Kulüp amaç ve faaliyetleri ile ilgili yapılacak harcamalar, kulüp tahmini geliri ve kulüp tahmini giderleri bütçe taslağına işlenmelidir.

          Bütçe ile verilen harcama yetkisi, kulübün tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetlerine uygun görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.

          Bütçe, kulübün mali işlemlerinin kapsamlı ve saydam şekilde görülmesini sağlar.

Bütçe gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlamasında açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınır.

Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak ve bu kapsamda ilgili spor federasyonu tarafından talimatlarla belirlenmiş bütçe ve harcama ilkelerine uyum göstermek.

Yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde hazırlanan tahmini bütçe ilk yapılacak olan olağan veya olağanüstü kurul toplantısında genel kurul onayına sunulur.

Bütçe genel kurul tarafından onaylandıktan sonra, yeni seçilen yönetim kurulu tarafından uygulamaya konulur.

Madde-30: KULÜBÜN FESHİ PROSEDÜRÜ ve FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

KULÜBÜN SONA ERMESİ, FAALİYETİNİN YASAKLANMASI VEYA TESCİLİNİN İPTALİ

1) Kulüp aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer: 

a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması.

b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi.

c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.

2) Birinci fıkrada belirtilen hâllerden en az birinin gerçekleşmesi hâlinde Bakanlık veya kulübün herhangi bir üyesi, kulübün sona erdiğinin tespitini mahkemeden isteyebilir.

3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün feshine karar verebilir.

4) Bakanlık;

a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,

b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,

c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan kulübün, spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilir. Ayrıca yukarıda sayılan hâllerde, Bakanlık veya kulübün herhangi bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor kulübünün feshine karar verir ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün önlemleri alır.

5) Kulübün kendiliğinden sona ermesi, genel kurul veya mahkeme tarafından kulübün feshine karar verilmesi hâllerinde, kulübün Bakanlık nezdindeki tescili iptal edilir.

6) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir.

KULÜBÜN TASFİYESİ

1) Genel kurul kararı ile feshedilen veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca kendiliğinden sona erdiği mahkeme tarafından tespit edilen kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Bunların para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin tespitine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulübün adında “TASFİYE HALİNDE GÜZELBAHÇE BRİÇ SPOR KULÜBÜ” ibaresi kullanılır.

2) Tasfiye kurulu, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında kulübün borçlu olduğu tespit edilen alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulübün alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

3) Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulübün yerleşim yerinin bulunduğu yerin il müdürlüğüne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

4) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, il müdürlüklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

5) Bu şekilde tasfiye edilen kulübe ait defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

6) Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ya da son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mahkemece kulübün feshine karar verilmesi hallerinde, kulübün bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla 4721 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre kulübün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne, il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir. Kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip durum Bakanlığa bildirilir.

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH

Kulüp genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun kulübün feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan kulüp üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Kulübün feshi yönetim kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine ve il müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

Kulübün kapatılması için açılmış bir dava var ise; kulübün genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

Genel kurul kararı ile feshedilen kulübün para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

Kulübün para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulübün adında “TASFİYE HALİNDE GÜZELBAHÇE BRİÇ SPOR KULÜBÜ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce kulübün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında kulübe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen kulübün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir

 Kulübün alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar;

Aşağıda belirtilen esaslara göre devredilir.

Kulübün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile kulüp merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine ve il müdürlüğüne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, il müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Kulübün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Kulübün bütün işlemler sonunda kalan para, mal ve hakları, 4721 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre kulübün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne, il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir.

BİRLEŞME ve MAL VARLIĞININ DEVRİ

1) Kulüp, genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

2) Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanır ve kulübün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne geçer. Bu birleşme ile kulübün üyeleri kendiliğinden devralan spor kulübünün üyesi olur, kulüp tasfiye edilmeksizin sona erer ve spor kulüpleri sicilinden silinir.

3) Kulübe ait sportif tarihçe ve sportif başarı devralan spor kulübüne geçmiş sayılır. Devralan spor kulübü, lige katılımda veya tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamaz. Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım ismi veya unvanı yeniden tescil edilmez.

4) Spor kulüplerinin birleşmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlığın incelemesi Kanunun ilgili hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılır.

5) Birleşme ve mal varlığının devri 22.04.2022 tarih ve 7405 sayılı kanunun 8. Maddesine uygun şekilde yapılacaktır.

Madde – 31: GELİR ve GİDERLERDE USÜL

Kulüp gelirleri alındı belgesi ile, giderler ise harcama belgesi ile yapılır. Gelirin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Her türlü gelir ve harcama belgeleri çizelgeler ile usulüne uygun olarak yapılır.. Bu defterler ve belgelerin beş (5) yıl süre ile saklanması mecburidir.

Bu belgeler usulüne uygun olarak kulüp tarafından bastırılıp kullanılır.

Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler, kulüp yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler için “Yetki Belgesi” alınır.

Kulübün bankadaki hesabından para çekmeye yönetim kurulu tarafından alınacak karar ile en az bir (1) en fazla iki (2) imzanın birlikte bulunması şarttır.

Madde – 32: TOPLANAN GELİRLERİN SAKLANMASI

Kulüp adına gelir toplamakla görevli kişi veya kişiler tahsil ettikleri paraları 30 (otuz) gün içerisinde kulübün bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtası ile gönderir.

Kulüp kasasında bulundurulacak para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Madde – 33: BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kulüp yönetim kurulu başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait kulüp beyannamelerini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Madde – 34: KAYIT USULÜ

İlgili yönetmeliğe göre tutulacak defterler ve kayıtların Türkçe olması zorunludur.

Deftere geçirilen bir kayıt, kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunmaz hale getirilemez. Yanlış rakam veya yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölüm hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz.

Ciltli defterlerde defter sayfaları ciltten koparılmaz. Kulübe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Madde – 35: KAYIT ZAMANI

İşlemler deftere günlük olarak kaydedilir. Ancak gelir ve gider kayıtları, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar 10 (on) günden fazla geciktirilemez.

Madde – 36: HESAP DÖNEMİ

Kulüplerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Madde – 37: KULÜP DEFTER VE KAYITLARI

Kulüp aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) Üye Kayıt Defteri: Kulübe girenlerin kimlikleri, kulübe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.

ç) İşletme Hesabı Defteri: Kulüp namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

d) Demirbaş Defteri: Kulübe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Mülki amirlikten alınan alındı belgeleri ciltleri ve numaraları bu deftere işlenir. Alındı belgeleri, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslim yapılır.

Madde – 38: KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMİ VE GENEL SEKRETERİ

Yürütme birimi, yönetim kurulunun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir.

Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme biriminin görevlileri yönetim kurulu tarafından ücretle görevlendirilebilir. Bu görevler fahri olarak da yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olmaları şart değildir.

Genel sekreter ile diğer yürütme görevlilerinin hizmet konularında bilgi, tecrübe ve uzmanlıkları ile kulüp camiasında ve çevrelerinde sevilip sayılan kişiler olmasına ve bu görev için ayırabilecekleri zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

Madde – 39: KULÜPLERİN YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLİLERİ

Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

a) Genel sekreter,

b) Kulüp saymanı,

c) Kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli,

ç) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,

d) Spor direktörü,

e) Genel kaptanlar,

f) Teknik yönetici ve öğreticiler,

g) Kaptanlar,

Madde – 40: KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

Kulüp yürütme birimi görevlilerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

GENEL SEKRETER

Spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışmaları yürütür.

KULÜP SAYMANI

Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

KULÜP DOKTORU, YARDIMCISI, SAĞLIK PERSONELİ

Kulübün, yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

TESİS VE MALZEME YÖNETİCİLERİ VE GÖREVLİLERİ

Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar.

SPOR DİREKTÖRÜ

Kulübün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanda yarışma ve turnuvalara hazırlık eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur.

GENEL KAPTANLAR

Kulübün faaliyetlerini üstlendiği spor dalının veya faaliyet türlerinin her biri için spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından  görevlendirilir.

Genel kaptanlar spor dalının hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride yarışmalarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede spor direktörüne karşı sorumludur.

KAPTANLAR

Briç spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetler yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları briç spor dalının genel kaptanına karşı sorumludurlar.

TEKNİK YÖNETİCİ VE ÖĞRETİCİLER

Kulübün yapmayı amaçladığı, briç spor dalında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir.

Genel kaptana veya yönetim kurulun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

Madde – 41: KULÜP DANIŞMANLARI

Yönetim kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili spor, hukuk, sağlık, basın vb. alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kulüp danışmanı görevlendirilebilir.

Danışman olarak görev alacakları, bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Kulüp danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

Madde – 42: TAŞINMAZ MAL EDİNME

Kulüp ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar. Kulüp genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya satabilir.

Kulüp tarafından satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla kulübe intikal eden taşınmaz malları kulüp adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Madde – 43: TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ HUSUSLAR HAKKINDA

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan 22.04.2022 tarih 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu, 08.07.2022 tarih 31890 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği ve 22.11.2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

     BAŞKAN                           BAŞKAN YARDIMCISI                              SEKRETER

 Levent ÖZBAY                             Bahri ASLAN                               Adnan TÜRKKANLAR

                 SAYMAN                                                ÜYE

      Yıldırım Beyazıt PEKİN                              Sedef ÇİLESİZ